οι καταστάσεις (φάσεις) του νερού

Το νερό το συναντάμε σε 3 φυσικές καταστάσεις: στερεό(s), υγρό(l), αέριο(g).

Στα στερεά, τα σωματίδια  βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους και είναι  σ χ ε δ ό ν ακίνητα – γι αυτό τα στερεά έχουν και σταθερό σχήμα ( με εξαίρεση αυτά που έχουν μορφή κόκκων ) και σταθερό όγκο .

Στα υγρά, τα σωματίδια  βρίσκονται κοντά το ένα στα άλλα και γλιστρούν σε σχέση με τα γειτονικά τους – γι αυτό τα υγρά έχουν μεταβλητό σχήμα και σταθερό όγκο .

Στα αέρια, τα δομικά σωματίδια  βρίσκονται μακριά το ένα από τα άλλα και τρέχουν ελεύθερα με μεγάλες ταχύτητες προς τυχαίες κατευθύνσεις – γι αυτό τα αέρια έχουν μεταβλητό σχήμα και μεταβλητό όγκο .

Η μετατροπή του στερεού σε υγρό λέγεται τήξη και γίνεται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία ( το νερό τήκεται στους 0ºC και μέχρι να ολοκληρωθεί η τήξη η θερμοκρασία δεν αλλάζει), ενώ η αντίστροφη μετατροπή λέγεται πήξη και γίνεται στην ίδια θερμοκρασία.

Η μετατροπή του υγρού σε αέριο λέγεται εξαέρωση . Η εξαέρωση  μπορεί να είναι βίαιη-βρασμός    ή    ήπια-εξάτμιση. Ο βρασμός γίνεται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία ( το νερό στην επιφάνεια της θάλασσας βράζει στους 100 ºC, και η θερμοκρασία δεν αλλάζει μέχρι να ολοκληρωθεί ο βρασμός),  ενώ η εξάτμιση γίνεται σε διάφορες θερμοκρασίες . Ο βρασμός γίνεται από όλη τη μάζα του υγρού (βλέπουμε φυσαλίδες σε όλο το υγρό) , ενώ η εξάτμιση γίνεται μόνο από την επιφάνεια του υγρού.

Η αντίστροφη μετατροπή λέγεται συμπύκνωση.

Η μετατροπή του στερεού σε αέριο λέγεται εξάχνωση και η αντίστροφη μετατροπή λέγεται απόθεση.

Δείτε εδώ μερικές αλλαγές φάσεων.

Δείτε τη γραφική παράσταση θερμοκρασίας-χρόνου κάποιων αλλαγών:

( Παρατηρείστε ότι όσο διαρκεί η αλλαγή φάσης – π.χ. η τήξη και ο βρασμός – η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή! )

This entry was posted in φυσική A γυμν.. Bookmark the permalink.