όλες οι παράμετροι του πόσιμου νερού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Α. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Παράμετροι Εκφραση των αποτελεσμάτων(1) Ενδεικτικό επίπεδο Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση Παρατηρήσεις
1 Χρώμα mg/1 κλίμακα Pt/Co 1 20
2 Θολερότητα mg/1 SiO2

μονάδες Jackson

1

0,4

10

4

– Μέτρηση που έχει αντικατασταθεί σε μερικές περιπτώσεις από αυτή της διαύγειας υπολογιζόμενης σε μέτρα με το δίσκο του Secchi:

Ενδεικτικό επίπεδο : 6 m

Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση : 2m

3 Οσμή Ποσοστό διαλύσεως 0 2 μέχρι 12°C

3 μέχρι 25°C

-Να γίνει συσχέτιση με τις δοκιμασίες οσμής.
(1) Αν ένα Κράτος Μέλος, βασιζόμενο στην οδηγία αριθ. 71/354/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε τελευταία, χρησιμοποιήσει, στη δική του νομοθεσία που θεσπίζεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, μονάδες μετρήσεως που είναι διάφορες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα αυτό, οι αναγραφόμενες τιμές πρέπει να έχουν τον ίδιο βαθμό ακρίβειας.
Παράμετροι Εκφραση των αποτελεσμάτων Ενδεικτικό επίπεδο Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση Παρατηρήσεις
5 Θερμοκρασία °C 12 25
6 Συγκέντρωση σε ιόντα υδρογόνου Μονάδα pH 6,5£pH£8,5 – To νερό δεν πρέπει να είναι δραστικό.

– Οι τιμές του pH δεν έχουν εφαρμογή στα συσκευασμένα νερά.

– Ανώτατη παραδεκτή τιμή: 9,5

7 Αγωγιμότητα μS cm-1

έως 20°C

400 – Σε αντιστοιχία με την μεταλλικότητα των νερών.

– Τιμές που αντισοτιχούν στην ειδική αντίσταση σε ohm/cm: 2.500

8 Χλώριο mg/1 Cl 25 – Κατά προσέγγιση συγκέντρωση πάνω από την οποία υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν συνέπειες : 200mg/l.
9 Θειικά mg/1 SO4 25 250
10 Πυρίτιο mg/l SiO2 Βλ. άρθρο 6
11 Ασβέστιο mg/l Ca 100
12 Μαγνήσιο mg/l Mg 30 50
13 Νάτριο mg/l Na 20 175 (από το 1984 και με ελάχιστο ποσοστό ανταποκρινόμενων δειγμάτων 90%)

150

(από το 1987 και με ελάχιστο ποσοστό ανταποκρινομένων δειγμάτων 80%)

(αυτά τα ποσοστά θα υπολογίζονται για μία χρονική περίοδο αναγωγής 3 ετών)

– οι τιμές αυτής της παραμέτρου βασίζονται στις εισηγήσεις μιας Ομάδας Εργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Χάγη, Μάιος 1978), που αφορούν μία προοδευτική μείωση της συνολικής παρούσας ημερήσιας προσλήψεως σε χλωριούχο νάτριο στα 6 γραμμ.

– η Επιτροπή θα υποβάλλει στο Συμβούλιο από την 1η Ιανουαρίου 1984 εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη που σημειώνεται στο θέμα της συνολικής ημερήσιας προσλήψεως χλωριούχου νατρίου από τον πληθυσμό.

– Σ΄ αυτές τις εκθέσεις η Επιτροπή θα εξετάζει κατά ποσό η μέγιστη παραδεκτή συγκέντρωση των 120 mg/l που αναφέρεται από την Ομάδα Εργασίας του ΠΟΥ είναι αναγκαία για να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο για τη συνολική πρόσληψη του χλωριούχου νατρίου και θα προτείνει, αν είναι ανάγκη, στο Συμβούλιο μία νέα τιμή ανώτατης παραδεκτής συγκεντρώσεως για το νάτριο και μια προθεσμία για να επιτευχθεί αυτή η τιμή.

– Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1984, μια έκθεση σχετικά με το κατά πόσο η περίοδος αναφοράς των 3 ετών η σχετική με τον υπολογισμό των ποσοστιαίων εκατοστών είναι ή όχι επιστημονικά τεκμηριωμένη.

14 Κάλιο mg/l K 10 12
15 Αργίλιο mg/l Al 0,05 0,2
16 Ολική σκληρότητα Βλ. πίνακα ΣΤ,
17 Ξηρό υπόλειμμα mg/l ύστερα από ξήρανση στους 180°C 1500
18 Διαλελυμένο οξυγόνο % Ο2 κορεσμού – Τιμή κορεσμού > 75% των υπογείων νερών.
19 Ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακος mg/l CO2 – Το νερό δεν πρέπει να είναι δραστικό.

Γ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (υπερβολικές ποσότητες) (1)

Παράμετροι Εκφραση των αποτελεσμάτων Ενδεικτικό επίπεδο Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση Παρατηρήσεις
20 Νιτρικά mg/l NO3 25 50
21 Νιτρώδη mg/l NO2 0,1
22 Αμμώνιο mg/l NH4 0,05 0,5
23 Άζωτο Kjeldahl (N από NO2 και NO3 εξαιρούνται) μg/l N ά
24 Οξειδωσιμότης (Κ Mn O4) mg/l O2 2 5 – Μέτρηση που γίνεται εν θερμώ και σε όξινο περιβάλλον.
25 Ολικός οργανικός άνθραξ (TOC) mg/l C – Κάθε αιτία αυξήσεως των συνήθων συγκεντρώσεων πρέπει να ερευνάται.
26 Υδρόθειο μg/l S μη ανιχνεύσιμο οργανοληπτικά
27 Ύλες που εκχειλίζονται με χλωροφόρμιο Ξηρό υπόλειμμα mg/l 0,1
28 Υδρογονάνθρακες διαλελυμένοι ή εν γαλακτώματι (μετά από εκχύλιση με αιθέρα). Ορυκτέλαια μg/l 10
29 Φαινόλαι (αριθμός φαινόλης) μg/l C6H5OH 0,5 – Με εξαίρεση τις φυσικές φαινόλες που δεν αντιδρούν με χλώριο
30 Βόριο μg/l B 1 000
31 Επιφανειοδραστικοί παράγοντες (αντιδρώντες στο κυανούν του μεθυλενίου) μg/l (lauryl sulfate) 200
(1) Μερικές από αυτές τις ουσίες μπορούν και να είναι τοξικές όταν είναι παρούσες σε πολύ μεγάλες ποσότητες.
32 Άλλες οργανοχλωριούχες ενώσεις που δεν υπάγονται στην παράμετρο Νο 55 μg/l 1 – Η συγκέντρωση σε αλογόνα πρέπει να ελαττωθεί όσο γίνεται περισσότερο
33 Σίδηρος μg/l Fe 50 200
34 Μαγγάνιο μg/l Mn 20 50
35 Χαλκός μg/l Cu 100

– στην έξοδο των εγκαταστάσεων αντλήσεως και / ή παρασκευής και των βοηθητικών αυτών

3000

– ύστερα από 12 ωρών ηρεμία στις σωληνώσεις και στο σημείο της θέσεώς του στη διάθεση του καταναλωτού

– Πάνω από 3.000 μg/l μπορεί να εμφανισθούν στυπτικές γεύσεις, χρώσεις και διαβρώσεις.
36 Ψευδάργυρος μg/l Zn 100

– στην έξοδος των εγκαταστάσεων αντλήσεως και / ή παρασκευής και των βοηθητικών αυτών

5000

– ύστερα από 12 ωρών ηρεμία στις σωληνώσεις και στο σημείο της θέσεώς του στη διάθεση του καταναλωτού

– Πάνω από 5000 μg/l μπορεί να εμφανισθούν στυπτικές γεύσεις, οπαλλισμός και κοκκώδες απόθεμα.
37 Φωσφόρος μg/l P2O5 400 5000
38 Φθόριο mg/l F 1500

700

– Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση που ποικίλλει ανάλογα με τη μέση θερμοκρασία της υπό εξέταση γεωγραφικής περιοχής.
39 Κοβάλτιο μg/l Co
40 Ύλες εν αιωρήσει Απουσία
41 Χλώριο υπολειμματικό μg/l Cl – Βλ. άρθρο 6
42 Βάριο μg/l Ba 100
43 Άργυρος μg/l Ag 10 Αν, σε κάποια εξαιρετική περίπτωση γίνει όχι συστηματική χρήση του αργύρου για την κατεργασία των νερών, μια τιμή ανώτατης παραδεκτής συγκεντρώσεως ίση με 80 μg/l μπορεί να γίνει δεκτή

Δ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Παράμετροι Εκφραση των αποτελεσμάτων Ενδεικτικό επίπεδο Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση Παρατηρήσεις
44 Αρσενικό μg/l As 50
45 Βηρύλλιο μg/l Be
46 Κάδμιο μg/l Cd 5
47 Κυανιούχα άλατα μg/l CN 50
48 Χρώμιο μg/l Cr 50
49 Υδράργυρος μg/l Hg 1
50 Νικέλιο μg/l Ni 50
51 Μόλυβδος μg/l Pb 50(στο τρεχούμενο νερό) Σε περίπτωση διοχετεύσεως του νερού μέσα από μόλυβδο, η περιεκτικότητα σε μόλυβδο δεν θα πρέπει να είναι ανώτερη των 50μg/l σε ένα δείγμα που θα ληφθεί ύστερα από ροή. Αν το δείγμα ληφθεί αμέσως ή μετά από ροή και αν η περιεκτικότητα σε μόλυβδο υπερβαίνει συχνά ή αισθητά τα 100 μg/l θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να ελαττωθούν οι κίνδυνοι εκθέσεως των καταναλωτών στον μόλυβδο.
52 Αντιμόνιο μg/l Sb 10
53 Σελήνιο μg/l Se
54 Βανάδιο μg/1 V
55 Παρασιτοκτόνα και εξομοιούμενα προϊόντα :

– ανά μεμονωμένη ουσία

– Συνολικά

μg/l 0,1

0,5

Ως παρασιτοκτόνα και εξομοιούμενα προϊόντα νοούνται :

– τα εντομοκτόνα :

– οργανοχλωριούχες ενώσεις μεγάλου χρόνου ζωής

– οργανοφωσφορικά

– car bamates

– ζιζανιοκτόνα

– μυκητοκτόνα

– τα PCB και PCT

56 Αρωματικοί πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες μg/l 0,2 – ουσίες αναγωγής :

– φθοριοανθένιο

– βενζο-3,4 φθοριοανθένιο

– βενζο – 11,12 φθοριοανθένιο

– βενζο – 3,4 πυρένιο

– βενζό – 1,12 πυρηλένιο

– ινδενο (1,2,3 – cd) πυρένιο

Ε. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση
Παράμετροι Αποτελέσματα : όγκος του δείγματος (σε ml) Ενδεικτικό επίπεδο Μέθοδος των διηθητικών μεμβρανών Μέθοδος των πολλαπλών σωλήνων(ΝΡΡ)
57 Ολικά κολοβακτηριοειδή (1) 100 0 ΝΡΡ<1
58 Κολοβακτηριοειδή κοπράνων 100 0 ΝΡΡ<1
59 Στρεπτόκοκκοι κοπράνων 100 0 ΝΡΡ<1
60 Κλωστρίδια αναγωγικά θειωδών αλάτων 20 ΝΡΡ£1

Τα νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν πρέπει να περιέχουν παθογόνους οργανισμούς.

Προκειμένου να συμπληρωθεί, ανάλογα με τις ανάγκες, η μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου νερού, είναι σκόπιμο να ερευνηθούν, εκτός από τα βακτήρια που περιλαμβάνονται στον πίνακα Ε, και τα παθογόνα βακτήρια και ιδίως :

– οι σαλμονέλες,

– οι παθογόνοι σταφυλόκοκκοι,

– οι βακτηριοφάγοι των κοπράνων,

– οι ιοί των εντέρων

εξάλλου, αυτά τα νερά δεν πρέπει να περιέχουν

– ούτε παρασιτικούς οργανισμούς,

– ούτε φύκη,

– ούτε άλλα μορφοποιημένα στοιχεία (ζωάρια).

(1) Υπό τον όρο πώς θα εξετασθεί ένας ικανός αριθμός δειγμάτων(95% συμφώνων αποτελεσμάτων).

Παράμετροι Αποτελέσματα: όγκος του δείγματος (σε ml) Ενδεικτικό επίπεδο Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση Παρατηρήσεις
61 Καταμέτρηση των συνολικών βακτηριδίων για το πόσιμο νερό 37°C

22°C

1

1

10(1)(2)

100(1)(2)

62 Kαταμέτρηση των συνολικών βακτηριδίων για τα συσκευασμένα νερά 37°C

22°C

1

1

5

20

20

100

Η Αρμόδια Αρχή μπορεί με δική της ευθύνη, όταν τηρούνται οι παράμετροι 57, 58 , 59 και 60 και εφόσον δεν υπάρχουν παθογόνα μικρόβια, να συσκευάζει για εσωτερικής της κατανάλωση τα νερά των οποίων η καταμέτρηση των ολικών βακτηριδίων υπερβαίνει τις τιμές της ανώτατης παραδεκτής συγκεντρώσεως που προδιαγράφεται για την παράμετρο 62.

Οι τιμές της ανώτατης παραδεκτής συγκεντρώσεως πρέπει να μετρώνται μέσα στις 12 ώρες που ακολουθούν τη συσκευασία, ενώ το νερό των δειγμάτων θα διατηρείται σε μία θερμοκρασία σταθερή κατά τη διάρκεια αυτή των 12 ωρών.

(1) Για τα νερά που έχουν υποστεί απολύμανση οι αντίστοιχες τιμές πρέπει να είναι σαφώς κατώτερες στην έξοδο του σταθμού κατεργασίας.

(2) Κάθε υπέρβαση αυτών των τιμών,εφόσον επιμένει κατά τη διάρκεια διαδοχικών δειγματοληψιών, πρέπει να γίνει αφορμή για έλεγχο.

ΣΤ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΕΩΣ

Παράμετροι Εκφραση των αποτελεσμάτων Ελάχιστη απαιτούμενη συγκέντρωση (νερό που έχουν υποστεί αποσκλήρυνση) Παρατηρήσεις
1. Ολική σκληρότητα mg/l Ca 60 Το ασβέστιο ή ισοδύναμα κατιόντα
2 Συγκέντρωση σε ιόντα pH
3 Αλκαλικότης mg/l HCO3 30 Το νερό δεν πρέπει να είναι δραστικό
4 Διαλελυμένο οξυγόνο

ΝΒ: – Οι διατάξεις που αφορούν τη σκληρότητα , τη συγκέντρωση σε ιόντα υδρογόνου, το διαλελυμένο οξυγόνο και το ασβέστιο έχουν εφαρμογή επίσης στα νερά που προέρχονται από αφαλάτωση.

-Αν λόγω της υπερβολικής φυσικής του σκληρότητας, το νερό έχει αποσκληρυνθεί σύμφωνα με τον πίνακα ΣΤ, πριν δοθεί στην κατανάλωση, η περιεκτικότητά του σε νάτριο μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να είναι ανώτερη από τις τιμές που περιλαμβάνονται στη στήλη των ανωτάτων παραδεκτών συγκεντρώσεων. Θα πρέπει εν τούτοις να καταβάλλεται προσπάθεια για να κρατηθεί αυτή η περιεκτικότητα σε ένα επίπεδο όσο γίνεται χαμηλότερο και δεν μπορεί να μη ληφθούν υπόψη οι κανόνες που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Γαλλικός βαθμός Αγγλικός βαθμός Γερμανικός βαθμός mgCa Millimoles Ca
Γαλλικός βαθμός 1 0,70 0,56 4,008 0,1
Αγγλικός βαθμός 1,43 1 0,80 5,73 0,143
Γερμανικός βαθμός 1,79 1,25 1 7,17 0,179
mgCa 0,25 0,175 0,140 1 0,025
Millimoles Ca 10 7 5,6 40,08 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους ελέγχους).

Πρότυπες αναλύσεις / Παράμετροι που θα ληφθούν υπόψη Ελάχιστος έλεγχος

(Ε1)

Έλεγχος ρουτίνας

(Ε2)

Περιοδικός έλεγχος

(ε1)

Έκτακτος έλεγχος σε ειδικές περιπτώσεις ή σε ατυχήματα (Ε4)
Α ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ – οσμή (1)

– γεύση(1)

– οσμή

– γεύση

– θολερότητα

(όψη)

Η αρμόδια αρχή θα καθορίσει τις παραμέτρου (5) ανάλογα με τις συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν μια ολέθρια επίπτωση στην ποιότητα του πόσιμου νερού που διατίθεται στην κατανάλωση.
Β ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ -αγωγιμότητα ή μια άλλη παράμετρος φυσικοχημική

-χλώριο υπολειμματικό (3)

– θερμοκρασία (2)

– αγωγιμότητα ή μια άλλη φυσικό-χημική παράμετρος

– pH

– χλώριο υπολειμματικό(3)

Ανάλυση ελέγχου ρουτίνας

+

άλλες παράμετροι

Γ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ – νιτρικά

– νιτρώδη

– αμμωνία

Δ ΤΟΞΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ε ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ – ολικά κολοβακτηριοειδή ή συνολικές μετρήσεις σε 22° και 37°

-κολοβακτηριοειδή κοπράνων

ολικά κολοβακτηριοειδή

– κολοβακτηριοειδή κοπράνων

– συνολικές μετρήσεις σε 22° και 37°

Σημείωση: Είναι σκόπιμο να προστεθεί μία ανάλυση, καλούμενη πρώτη εξέταση, που πραγματοποιείται συγκεκριμένα πριν από την έναρξη εκμεταλλεύσεως μια πηγής τροφοδοσίας, Οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη θα πρέπει να είναι αυτές της αναλύσεως ρουτίνας στις οποίες θα μπορούσαν να προστεθούν, μεταξύ άλλων, διάφορες τοξικές ουσίες, ή ανεπιθύμητες, ανάλογα με την υπόνοια που θα υπήρχε. Ο σχετικός πίνακας θα πρέπει να καταρτίζεται από την Αρμόδια Αρχή.

(1) Ποιοτική αξιολόγηση.

(2) Εκτός από τα νερά που παραδίδονται συσκευασμένα.

(3) Η άλλες ουσίες και μόνο σε περίπτωση κατεργασίας.

(4) Αυτές οι παράμετροι καθορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού που διατίθεται στην κατανάλωση και που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εκτίμηση της ιονικής ισορροπίας των συστατικών.

(5) Η αρμόδια αρχή μπορεί να καταφύγει σε άλλες παραμέτρου από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (3)

Ανάλυση Ε1 Ανάλυση Ε2 Ανάλυση Ε3 Ανάλυση Ε4
Όγκος νερού που παράγεται ή διανέμεται m3/ημέρα Πληθυσμός που τροφοδοτείται (βάσει υπολογισμού 200/ημέρα ανά κάτοικο) Αριθμός δειγματοληψιών/έτος Αριθμός δειγματοληψιών / έτος Αριθμός δειγματοληψιών / έτος Συχνότητα που θα καθορισθεί
100

1000

2000

10000

20000

30000

60000

100000

200000

1000000

500

5000

10000

50000

100000

150000

300000

500000

1000000

5000000

(1)

(1)

12

60

120

180

360(2)

360(2)

360(2)

360(2)

(1)

(1)

3

ύ

12

18

36

60

120(2)

120(2)

(1)

(1)

(1)

1

2

3

6

10

20(2)

20(2)

από την αρμόδια αρχή ανάλογα με την ειδική περίπτωση

(1) Συχνότητα που αφήνεται στην πρωτοβουλία της αρμόδιας αρχής. Εν τούτοις ο έλεγχος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για τα νερά που προορίζονται για τις βιομηχανίες τροφίμων.

(2) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να προσπαθήσει να αυξήσει αυτή τη συχνότητα στο μέτρο των μέσων που διαθέτει.

(3) α. Στην περίπτωση νερών που πρέπει να υποστούν μια κατεργασία απολυμάνσεως, η συχνότητα των μικροβιολογικών αναλύσεων θα πρέπει να διπλασιαστεί.

β. Σε περίπτωση υψηλής συχνότητος, συνιστάται να είναι το διάστημα μεταξύ δύο δειγματοληψιών όσο γίνεται αρμονικώτερα.

γ. Όταν οι τιμές των αποτελεσμάτων από τα δείγματα που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών είναι σταθερές και ουσιαστικά καλύτερες από τα όρια που προβλέπονται στο παράρτημα Ι και , όταν κανένας παράγων ικανός να υποβιβάσει την ποιότητα του νερού δεν έχει ανακαλυφθεί, οι ελάχιστες συχνότητες των αναλύσεων που αναφέρονται στα προηγούμενα μπορούν να μειωθούν :

– για τα νερά επιφάνειας κατά το συντελεστή 2 εκτός από τις συχνότητες που αφορούν τις μικροβιολογικές αναλύσεις

– υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου α. , για τα υπόγεια νερά με συντελεστή 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Α. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

1 Χρώμα Φωτομετρικές μέθοδοι με βαθμίδες της κλίμακος Pt/Co
2 Θολερότητα Μέθοδος με πυρίτιο – Μέθοδος με φορμαζίνη – Μέθοδος Secchi.
3 Οσμή Με διαδοχικές αραιώσεις, μετρήσεις που γίνονται σε 12°C ή σε 25°C
4 Γεύση Με διαδοχικές αραιώσεις, μετρήσεις που γίνονται σε 12°C ή σε 25°C.
Β. ΦΥΣΙΚΟ – ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
5 Θερμοκρασία Θερμομετρία
6 Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου Ηλεκτρομετρία
7 Αγωγιμότητα Ηλεκτρομετρία
8 Χλωριούχα Ογκομέτρηση – μέθοδος Mohr
8 Θειικά Δια ζυγίσεως – συμπλοκομετρία – φασματοφωτομετρία
10 Πυρίτιο Φασματοφωτομετρία απορροφήσεως
11 Ασβέστιο Ατομική απορρόφηση – συμπλοκομετρία
12 Μαγνήσιο Ατομική απορρόφηση
13 Νάτριο Ατομική απορρόφηση
14 Κάλιο Ατομική απορρόφηση
15 Αργίλιο Ατομική απορρόφηση – φασματοφωτομετρία απορροφήσεως
16 Ολική σκληρότητα Συμπλοκομετρία
17 Ξηρό υπόλειμμα Αποξήρανση σε 180°C και ζύγιση
18 Διαλελυμένο οξυγόνο Μέθοδος Winkler – μέθοδος με ειδικά ηλεκτρόδια.
19 Ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακος Οξυμέτρηση
Γ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
20 Νιτρικά Φασματοφωτομετρία απορροφήσεως – μέθοδος με ειδικά ηλεκτρόδια
21 Νιτρώδη Φασματοφωτομετρία απορροφήσεως
22 Αμμώνιο Φασματοφωτομετρία απορροφήσεως
23 Αζωτον Kjeldahl Oξείδωση – ογκομέτρηση / φασματοφωτομετρία απορροφήσεως
24 Οξειδωσιμότης KMnO4 σε βρασμό επί 10 λεπτά σε όξινο περιβάλλον
25 Ολικός οργανικός άνθρακος (TOC)
26 Υδρόθειο Φασματοφωτομετρία απορροφήσεως
27 Ουσίες που εκχειλίζονται με χλωροφόρμιο Υγρή / υγρή εκχύλιση δια χλωροφόρμιου καθαρισμένου σε ουδέτερο pH, ζύγισμα του υπολείμματος.
28 Υδρογονάνθρακες (διαλελυμένοι ή εν γαλακτώματι)

Ορυκτέλαια

29 Φαινόλαι (αριθμός φαινόλης) Φασματοφωτομετρία απορροφήσεως, μέθοδος με την παρανιτρανιλίνη και μέθοδος με την αμινο – 4 – αντιπυρίνη
30 Βόριο Ατομική απορρόφηση – φασματοφωτομετρία απορροφήσεως
31 Επιφανειοδραστικοί παράγοντες (αντιδρώντες στο κυανούν του μεθυλενίου) Φασματοφωτομετρία απορροφήσεως στο κυανούν του μεθυλενίου
32 Λοιπές οργανοχλυωριούχες ενώσεις Χρωματογραφία σε υγρά ή αέρια φάση ύστερα από εκχύλιση με κατάλληλα διαλυτικά και καθαρισμό – πιστοποίηση, άν χρειάζεται , των συστατικών των μειγμάτων. Ποσοτικός προσδιορισμός
33 Σίδηρος Ατομική απορρόφηση – φασματοφωτομετρία απορροφήσεως.
34 Μαγγάνιο Ατομική απορρόφηση – φασματοφωτομετρία απορροφήσεως.
35 Χαλκός Ατομική απορρόφηση – φασματοφωτομετρία απορροφήσεως.
36 Ψευδάργυρος Ατομική απορρόφηση – φασματοφωτομετρία απορροφήσεως.
37 Φωσφόρος Φασματοφωτομετρία απορροφήσεως
38 Φθόριο Φασματοφωτομετρία απορροφήσεως -μέθοδος με ειδικά ηλεκτρόδια
39 Κοβάλτιο
40 Ύλες εν αιωρήσει Μέθοδος δια διηθήσεως επί πορώδους μεμβράνης 0,45 μ ή φυγοκέντριση (ελάχιστος χρόνος 15 λεπτά και μέση επιτάχυνση 2 800 μέχρι 3 200 g) ξήρανση σε 105°C και ζύγιση.
41 Χλώριο υπολειμματικό Ογκομέτρηση – φασματοφωτομετρία απορροφήσεως.
42 Βάριο Ατομική απορρόφηση
Δ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
43 Άργυρος Ατομική απορρόφηση
44 Αρσενικό Φασματοφωτομετρία απορροφήσεως – ατομική απορρόφηση
45 Βηρύλλιο
46 Κάδμιο Ατομική απορρόφηση
47 Κυανιούχο άλας Φασματοφωτομετρία απορροφήσεως
48 Χρώμιο Ατομική απορρόφηση – Φασματοφωτομετρία απορροφήσεως
49 Υδράργυρος Ατομική απορρόφηση
50 Νικέλιο Ατομική απορρόφηση
51 Μόλυβδος Ατομική απορρόφηση
52 Αντιμόνιο Φασματοφωτομετρία απορροφήσεως
53 Σελήνιο Ατομική απορρόφηση
54 Βανάδιο
55 Παρασιτοκτόνα και εξομοιούμενα προϊόντα Βλ. μέθοδο που προβλέπεται στο στοιχειό 32
56 Αρωματικοί πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες Μέτρηση της ενστάσεως του φθορισμού στο υπεριώδες ύστερα από εκχύλιση με εξάνιο – αέριος χρωματογραφία ή μέτρηση του φθορισμού στο υπερώδες ύστερα από χρωματογραφία λεπτής στιβάδος – συγκριτικές μετρήσεις σε σχέση με ένα μίγμα από έξι πρότυπες ουσίες που έχουν την ίδια συγκέντρωση (1)
Ε. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
57(2) Ολικά κολοβακτηριοειδή

58(2) Κολοβακτηριοειδή κοπράνων

Ζύμωση σε πολλαπλούς σωλήνες. Μεταφύτευση των θετικών σωλήνων σε μέσο επιβεβαιώσεως. Καταμέτρηση σύμφωνα με τον πιθανότερο αριθμό (ΝΡΡ)

ή

Διήθηση επί μεμβράνης και καλλιέργεια σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό όπως μερικά παρασκευάσματα άγαρ – άγαρ, 0,4% μεταφύτευση και πιστοποίηση των υπόπτων αποικιών –

Για τα ολικά κολοβακτηριοειδή, θερμοκρασία επωάσεως : 37°C

Για τα κολοβακτηριοειδή κοπράνων,θερμοκρασία επωάσεως : 44°C

59(2) Στρεπτόκοκκοι κοπράνων Μέθοδος μες οξύ νατρίου (Litsky). Καταμέτρηση σύμφωνα με τον πιθανότερο αριθμό – Διήθηση δια μεμβράνης και καλλιέργεια σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό.
60(2) Κλωστρίδια αναγωγικά θειωδών αλάτων Ύστερα από θέρμανση του δείγματος σε 80°C , καταμέτρηση των σποριδίων δια :

– διασποράς μέσα σε θρεπτικό υλικό με γλυκόζη, θειώδες άλας και σίδηρο και καταμέτρηση των αποικιών με μαύρη άλω

– διήθηση δια μεμβράνης, εναπόθεση του φίλτρου ανεστραμμένου πάνω σε θρεπτικό υλικό με γλυκόζη, θειώδες άλας και σίδηρον, καλυμμένο με άγαρ – άγαρ καταμέτρηση των μαύρων αποικιών

-κατανομή σε σωλήνες θρεπτικού υλικού <DRCM> (Differential reinforced clostridial medium), μεταφύτευση των μαύρων σωλήνων πάνω σε θρεπτικό υλικό γάλακτος που περιέχει ηλιοτρόπιο, καταμέτρηση σύμφωνα με τον πιθανότερο αριθμό

61/62 (2) Καταμέτρηση των ολικών βακτηριδίων Εμβολιασμός δι΄ενσωματώσεως σε θρεπτικό υλικό άγαρ – άγαρ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Σαλμονέλες Συμπύκνωση δια διηθήσεως επί μεμβράνης. Εμβολιασμός επί μέσου προεμπλουτισμού. Εμπλουτισμός, μεταφύτευση επί άγαρ – άγαρ απομονώσεως. Πιστοποίηση.
(1) Πρότυπες ουσίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη: φθοριοανθένιο/βενζο-3,4, φθοριοανθένιο/βενζο-11,12, φθοριοανθένιο/βενζο-3,4, πυρένιο/βενζο-1,12, πυρηλένιο και ενδενο (1,2,3-cd) πυρένιο.

(2) Παρατήρηση: Όσον αφορά την περίοδο επωάσεως, αυτή είναι διάρκειας από 24 μέχρι 48 ώρες εκτός από τις ολικές καταμετρήσεις όπου είναι από 48 μέχρι 72 ώρες.

Παθογόνοι σταφυλόκοκκοι Διήθηση επί μεμβράνης και καλλιέργεια επί ειδικού μέσου (π.χ. υπερτονικό μέσο του Chapman). Πιστοποίηση των χαρακτηριστικών παθογενέσεως
Βακτηριοφάγοι κοπράνων Τεχνική του Guelin
Iοί εντέρου Συμπύκνωση δια διηθήσεως, δια θρομβώσεως ή δια φυγοκεντρίσεως και πιστοποίηση
Πρωτόζωα Συμπύκνωση δια διηθήσεως δια μεμβράνης, μικροσκοπική εξέταση, δοκιμασίες παθογενέσεως
Μορφοποιημένα στοιχεία (σκώληκες – λάβρες) Συμπύκνωση δια διηθήσεως δια μεμβράνης – μικροσκοπική εξέταση – δοκιμασία παθογενέσεως.
ΣΤ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Αλκαλικότης Οξυμέτρηση με πορτοκαλόχρουν του μεθυλίου
Advertisements
This entry was posted in σχετικά κ΄άσχετα με τις φυσ.επιστήμες, χημεία Β γυμν. and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s