τα στοιχεία και οι ενώσεις (οι καθαρές ουσίες )

Τι συμβαίνει συνήθως στα άτομα;

α)  παραμένουν ελεύθερα  .  Η ουσία που έχουμε χαρακτηρίζεται μονοατομικό στοιχείο .

π.χ.     He – Ca – C – S – U

β)  ενώνονται και σχηματίζουν ομάδες που τις λέμε μόρια ( τα μόρια περιέχουν

συγκεκριμένο αριθμό ατόμων ) .  Όταν ενώνονται όμοια άτομα – με τον ίδιο Ζ – η ουσία

που έχουμε  χαρακτηρίζεται πολυατομικό στοιχείο  , π.χ.    Η2 –  F2 –  O3 –  P4 –  S8 .

Όταν όμως ενώνονται διαφορετικά άτομα – με διαφορετικό Ζ – η ουσία χαρακτηρίζεται

μοριακή ένωση  , π.χ.    H2O –  NH3 –  H3PO4 –  C6H12O6

γ)   φορτίζονται  αποβάλλοντας    και  προσλαμβάνοντας  e .  Όταν φορτίζονται θετικά

λέγονται   κατιόντα ,  ενώ όταν φορτίζονται αρνητικά  λέγονται ανιόντα .  Μεταξύ των

κατιόντων και των ανιόντων αναπτύσσονται ηλεκτρικές δυνάμεις και το αποτέλεσμα

είναι να σχηματίζονται   κρύσταλλοι (οι κρύσταλλοι αυτοί περιέχουν  κατιόντα

και ανιόντα σε ορισμένη αναλογία  ) . Η ουσία που έχουμε χαρακτηρίζεται   ιοντική  ένωση ,

π.χ.    Na+1Cl-1 –   Na+1O-2 –  Al+3F-1 –    Al+3PO4-3 –   Ca+23(PO4-3)2

Ποιες ουσίες λέγονται καθαρές και ποια είναι τα είδη τους ;

Οι καθαρές ουσίες  έχουν  καθορισμένες φυσικές σταθερές , που χαρακτηρίζουν  την κάθε καθαρή ουσία. (Φυσικές σταθερές είναι το σημείο βρασμού , το σημείο τήξης , η πυκνότητα , η αγωγιμότητα ,  η θερμοχωρητικότητα  κ.α).

Οι καθαρές ουσίες όταν αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό λέγονται  στοιχεία , ενώ όταν περιέχουν πολλά συστατικά ( δηλαδή όταν μπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες ουσίες  ) λέγονται  ενώσεις .

Οι καθαρές ουσίες ποτελούνται από  1 μόνο είδος ατόμων  ή  μορίων  ή  κρυστάλλων .

Κάποια στοιχεία τα συναντάμε σε διάφορες μορφές , που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και τις λέμε αλλοτροπικές . Ανάλογο φαινόμενο συναντάμε και σε κάποιες ενώσεις , με τη διαφορά όμως ότι τις διάφορες μορφές τους  τις λέμε πολυμορφικές .

Δώστε προσοχή και σε αυτό:

Όταν αναμειγνύουμε καθαρές ουσίες  σε διάφορες αναλογίες , τότε σχηματίζονται ουσίες που τις λέμε μίγματα (δεν είναι ο ορισμός) . Οι ουσίες που αναμίξαμε διατηρούν τις περισσότερες ιδιότητές τους .

Βέβαια εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες δημιουργούνται    στη θέση των ουσιών που αναμίξαμε νέες ουσίες .  Τότε λέμε ότι  γίνεται μια χημική αντίδραση .

Advertisements
This entry was posted in σχετικά με τις φυσ.επιστήμες. Bookmark the permalink.